Proefschrift organische stof in de akkerbouw

Prof.dr.ir. MK (Martin) van Ittersum is verbonden aan Focus on Farming. Een van zijn promovenda: Renske Hijbeek promoveert 4 oktober. Haar proefschrift gaat over organische stof in de akkerbouw. Ze heeft o.a. veel langjarige proeven geanalyseerd en een grote survey onder boeren (ook veel Nederlandse) gehouden.

Dit proefschrift laat zien dat voordelen van organische stof voor gewasproductie niet vanzelfsprekend zijn. Als Europees beleid maatschappelijke voordelen van organische stof (zoals koolstofopslag of behoud van biodiversiteit) wil afstemmen met voordelen voor gewasproductie, dan zal de nadruk moeten liggen op gebieden met meer extreme omstandigheden (erg droog of nat klimaat, steilere hellingen, zandige gronden), of op regio’s met meer gespecialiseerde gewassen en een klein aandeel granen.

Deze bevindingen zijn gebaseerd op resultaten van twintig lange termijn experimenten een grote survey onder meer dan 1000 Europese boeren. Experimenten laten zien dat de akkerbouwteelt in Europa baat kan hebben bij het gebruik van organische meststoffen, vooral op erg zandige gronden, een nat klimaat of bij knol- en wortelgewassen, maar dat dit niet overal geldt. Interviews wijzen uit dat het gebruik van organische meststoffen kan leiden tot een verbeterde bodemkwaliteit, maar ook tot een hogere druk van onkruid, ziekten en/of plagen en dat financiële consequenties negatief kunnen uitpakken.

Recentelijk is er veel aandacht voor de mogelijke rol van organische stof in mitigatie van klimaatverandering en het verbeteren van de voedselzekerheid. Met haar proefschrift wil Renske bijdragen aan een beter begrip van de relatie tussen organische stof in de bodem en gewasproductie in Europa.

Klik hier voor meer informatie.

Ga terug